Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Bezplatné kompostéry do domácností

Ďalším spoločným projektom obcí Mikroregiónu Červený Kameň bolo zakúpenie kompostérov do domácností. Projekt vychádzal  zo spoločného strategického dokumentu - Programu odpadového hospodárstva obcí MČK, ktorý v rámci opatrení definoval potrebu riešenia biologicky rozložiteľného odpadu v území, formou jeho separovania a zhodnocovania.  Cieľom projektu „Zakúpenia kompostérov“ bolo zvýšiť medzi obyvateľmi  obcí množstvo zhodnocovaného, biologicky rozložiteľného odpadu a tým aj minimalizovať  množstvá vyvážaného komunálneho odpadu. Projekt bol realizovaný v roku 2019 formou získaného nenávratného finančného príspevku cez Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.

Do tohto projektu sa zapojili obce Doľany, Dubová Jablonec a Vištuk.  V rámci nenávratného grantu obce získali spolu 172 044,05 Eur,  spoločná finančná spoluúčasť  na projekte zo strany obcí  predstavovala  5%, t.j. 9 054,95 Eur . Zakúpených bolo 1479 ks kompostérov, z toho 564 ks 900 litrových a 915 ks 700 litrových. Tie boli bezplatne poskytnuté do domácností obyvateľom uvedených obcí . Realizáciou tohto projektu sa obyvateľom zjednodušil  spôsob ako likvidovať  tzv. zelený  odpad zo svojich záhrad, a zároveň ho aj zhodnocovať  v podobe pre nich využiteľného kompostu. Nezanedbateľný je tiež finančný efekt projektu. Tým, že sa znížil objem komunálneho odpadu zmenšili sa aj náklady na jeho zneškodňovanie, t.j. vývoz a skládkovanie. Využívaním kompostérov, obyvatelia nie sú nútení vytvárať divoké skládky biologického odpadu v okolí svojich záhrad a na obecných priestranstvách  a tiež nie sú nútení, nešetrne voči životnému prostrediu, tento odpad spaľovať.