Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stanovy združenia

Stanovy združenia Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí

založeného podľa § 20 b až 20f zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Článok 1

Názov združenia

Názov združenia obcí je: Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí

Článok 2

Sídlo združenia

Sídlom združenia obcí je:
Budmerice 534
900 86 Budmerice

Článok 3

Predmet činnosti a ciele združenia obcí

Predmet činnosti združenia v súlade so stanovami je zameraný na poskytovanie poradenstva, informácií a ďalšej pomoci pre členov Mikroregiónu Červený Kameň, združenia obcí. Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí – záujmové zduženie sa svojou činnosťou zameriava predovšetkým na:

 • presadzovanie opodstatnených požiadaviek a posilnenie postavenia a práv obcí
 • rozvoj efektívnej samosprávy obcí
 • spoločný postup pri rokovaní o zásadných otázkach mikroregiónu s orgánmi všeobecnej a špeciálnej štátnej správy, miestnej samosprávy, finančnými ústavmi, inými združeniami miest a obcí a ďalšími domácimi a zahraničnými subjektmi
 • vytvorenie podmienok na spoločné podnikanie, na výstavbu a zveľaďovanie a prevádzku spoločných zariadení
 • racionálne využitie prírodných zdrojov a produkčného potenciálu pôdy
 • budovanie, resp. rekonštrukcia základnej občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry (odpadová voda, pitná voda, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, miestne komunikácie)
 • revitalizácia odvodňovacieho systému
 • iniciovanie a podpora spoločenských, hospodársko – ekonomických, ekologických, sociálnych, duchovných, kultúrnych, športovo – turistických a pod. aktivít
 • zabezpečenie dôslednej ochrany prírody a životného prostredia
 • rozvoj cestovného ruchu, agro – a vidieckej turistiky, obnova dedín
 • podpora podnikateľských aktivít v mikroregióne v súlade so spoločnými záujmami združenia obcí
 • rozvíjanie miestnych a spoločenských tradícií
 • ochrana a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho dedičstva
 • rozvíjanie vzťahov v oblasti školstva a vedy
 • vzájomná podpora v starostlivosti o starých, chorých a rôznym spôsobom postihnutých občanov
 • starostlivosť o deti a mládež s dôrazom na ochranu pred negatívnymi dôsledkami civilizačných vplyvov
 • udržiavanie obyvateľstva v obciach neustálym zvyšovaním kultúry bývania a prostredia
 • vytvárať nové možnosti a toleranciu pozitívneho spolužitia v praxi s úctou k menšinovým názorom a kultúram
 • rozvíjanie partnerstiev so zahraničím, s dôrazom na rozvoj vzťahov s obcami z členských štátov EÚ
 • aktívna účasť v procese európskej integrácie.

Článok 4

Vznik a zánik členstva

 1. Členmi združenia obcí sú obce.
 2. Zakladajúcimi členmi združenia obcí sú obce: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk.
 3. Do združenia je možné prijať i ďalších členov.
 4. O prijatí za člena obcí rozhodne valné zhromaždenie na základe písomnej prihlášky, ku ktorej priloží výpis uznesenia obecného zastupiteľstva o súhlase nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva obce so vstupom do združenia obcí.
 5. V prípade rozhodovania valného zhromaždenia o prijatí nového člena zakladajúci členovia disponujú právom veta.
 6. Členstvo je právoplatné po zaplatení členského príspevku. Členský príspevok nie je jednotný a závisí od počtu obyvateľov členských obcí. Jeho konkrétna výška pre jednotlivých členov sa stanoví podľa počtu obyvateľov obce v stave k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roku.
 7. Členstvo zaniká:
 • vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena predsedovi združenia o vystúpení zo združenia obcí
 • vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení nadpolovičnou väčšinou hlasov. Dôvodom na vylúčenie môže byť najmä:
 • nezaplatenie členského príspevku
 • vyvíjanie činnosti, ktorá pôsobí proti úsiliu združenia
 • neplnenie záväzných povinností voči združeniu
 • dlhodobý pasívny postoj k práci prebiehajúcej v združení.
 • Pri zániku členstva počas trvania združenia obcí vložené prostriedky zo strany vystupujúceho člena zostávajú v majetku združenia obcí. Pri zániku združenia obcí likvidáciou valné zhromaždenie môže rozhodnúť o majetkovom vyrovnaní sa aj s bývalými členmi združenia, ktorých členstvo zaniklo počas trvania združenia obcí.

Článok 5

Práva členov

Členovia majú právo:

 • schvaľovať stanovy združenia a ich zmeny
 • zúčastňovať sa na valnom zhromaždení združenia obcí
 • byť volený do orgánov združenia obcí a voliť v orgánoch združenia obcí
 • predkladať valnému zhromaždeniu iniciatívne návrhy na činnosti v súlade s cieľmi združenia obcí
 • požadovať informácie o:
  • činnosti združenia obcí
  • plnení rozhodnutí valného zhromaždenia
  • hospodárení združenia obcí.

Článok 6

Povinnosti členov
Každý člen je povinný najmä:

 • dodržiavať stanovy združenia obcí a aktívne sa podieľať na plnení úloh
 • platiť ročný členský príspevok vo výške odsúhlasenej valným zhromaždením v stanovenom termíne
 • plniť uznesenia orgánov združenia obcí.


Článok 7

Orgány združenia

Volenými a riadiacimi orgánmi združenia obcí sú:

 • valné zhromaždenie
 • predseda združenia
 • dozorná rada

Poradnými orgánmi združenia obcí sú:

 • komisie
 • projektové tímy.


Článok 8

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia obcí.
 2. Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za rok a zvoláva ho predseda združenia. Predseda združenia zvolá mimoriadne valné zhromaždenie ak o to požiada najmenej polovica členov združenia obcí.
 3. Do valného zhromaždenia vysiela každý člen združenia obcí jedného stáleho delegáta, a to starostu obce. Každý delegát má 1 rozhodujúci hlas.
 4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak sú prítomní starostovia nadpolovičného počtu obcí, ktoré sú členmi združenia.
 5. Valné zhromaždenie najmä:
  • schvaľuje a upravuje stanovy združenia obcí, rokovací poriadok a pravidlá hospodárenia
  • volí a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia
  • volí a odvoláva členov dozornej rady
  • schvaľuje prijatie a vylúčenie členov združenia obcí
  • schvaľuje výšku členského príspevku a určuje termín zaplatenia
  • prerokováva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení združenia obcí, schvaľuje ročný plán činností a ročný rozpočet
  • schvaľuje uzatváranie zmlúv o súčinnosti s inými združeniami
  • rozhoduje o zrušení združenia obcí.


Článok 9

Predseda združenia

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok.
 2. Predseda združenia je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu a plní úlohy určené valným zhromaždením:
  • reprezentuje združenie pri styku s inými inštitúciami, štátnymi orgánmi a verejnosťou
  • disponuje podpisovým právom, uzatvára zmluvy a iné právne úkony v súlade s činnosťou združenia
  • vedie rozhodovaciu agendu valného zhromaždenia a obsahovo pripravuje jeho rokovania
  • riadi a zabezpečuje činnosť združenia, okrem činností, ktoré sú zverené do právomoci valného zhromaždenia alebo dozornej rady
  • vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
  • podľa potreby zriaďuje komisie a projektové tímy.
 3. V prípade neprítomnosti predsedu preberá jeho právomoci podpredseda združenia.

 

Článok 10

Dozorná rada

 1. Dozorná rada je nezávislým kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Funkčné obdobie je dvojročné.
 2. Dozorná rada má 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa podľa potreby, najmenej však raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Dozorná rada je uznášaniaschopná ak sú prítomní 2 členovia rady. Rozhodnutia prijme zhodou prítomných členov.
 3. Dozorná rada najmä:
  • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedu a valné zhromaždenie na nedostatky a navrhuje riešenie na ich odstránenie
  • kontroluje vedenie účtovníctva a pokladne
  • kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia
  • kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorných predpisov združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov.


Článok 11

Zásady hospodárenia a majetok združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa všeobecne platných prácnych predpisov.
 2. Zdrojmi majetku sú:
  • členské príspevky
  • prostriedky z domácich a zahraničných fondov, dary od fyzických osôb, dary od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia
  • príjmy z aktivít pri naplňovaní poslania združenia
  • výnosy z verejných zbierok
  • dedičstvo
  • výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií
  • dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí alebo štátnych fondov
  • výnosy z majetku združenia
 3. Získané finančné prostriedky sú majetkom združenia a môžu byť použité na výdaje súvisiace s činnosťou a cieľmi združenia.
 4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predseda združenia.


Článok 12

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením a súčasným vykonaním likvidácie alebo zlúčením s inou právnickou osobou podobného zamerania bez likvidácie kedy príde k právnemu nástupníctvu.
 2. O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré zároveň rozhoduje o spôsobe vysporiadania majetku a majetkoprávnych vzťahov. Pri zániku s likvidáciou valné zhromaždenie určí likvidátora. Valné zhromaždenie rozhodne o naložení s likvidačným zostatkom.
 3. Pri likvidácii združenia obcí sa najprv uhradia všetky záväzky združenia.


Článok 13

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.


Pôvodné stanovy boli schválené na ustanovujúcom valnom zhromaždení členov Mikroregiónu Červený Kameň dňa 15.3.2004 v obci Štefanová. Sídlo bolo zmenené valným zhromaždením 6.2.2008.
Zmena stanov a sídla združenia boli schválené na valnom zhromaždení členov Mikroregiónu Červený Kameň dňa 05.12.2023.

Ľudovít Ružička
predseda
Mikroregiónu Červený Kameň

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Stanovy združenia MČK Veľkosť: 157 kB Formát: pdf Dátum: 1.2.2024